"Học đi đôi với Hành"
Danang College of Technology
Faculty of Chemical Engineering
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

Thông tin

Số 48 Cao Thắng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng


  • +84-5113-519-689


BIỂU MẪU LIÊN HỆ

Làm ơn điền đầy đủ thông tin vào form có dấu * theo yêu cầu

Captcha