"Học đi đôi với Hành"
Danang College of Technology
Faculty of Chemical Engineering
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CNHH


LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN
Khoa Công nghệ Hóa học được thành lập vào ngày 05-03-2002. Khoa đã không ngừng hoàn thiện, phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy và nâng cao chất lượng đào tạo. Từ một chuyên ngành đào tạo ban đầu là Công nghệ kỹ thuật Hóa học, đến nay khoa đã thành lập được 3 tổ bộ môn với 4 chuyên ngành, thực hiện sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho công cuộc công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước.

     2TAM (21).jpg

     hoa3.jpg

CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ
 
Lãnh đạo Khoa Công nghệ Hóa học là Chi bộ Khoa và Ban chủ nhiệm Khoa
Khoa Công nghệ Hóa học đào tạo Cử nhân Cao đẳng hệ Chính quy 3 năm với 4 chuyên ngành: Hóa học – Môi trường – Thực phẩm – Sinh học. Sứ mệnh của Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Cao đẳng Công nghệ là đảm nhiệm việc đào tạo nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật các chuyên ngành Hóa học, Môi trường, Thực phẩm và Công nghệ Sinh học có trình độ ở nhiều cấp độ, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội tại khu vực Miền Trung và Tây nguyên; tiến hành các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, ứng dụng vào thực tiễn sản xuất tại địa phương.
Nhiệm vụ cụ thể của Khoa là trang bị cho sinh viên học sinh các các kiến thức khoa học kỹ thuật và kỹ năng thực hành nghề nghiệp ở các chuyên ngành mà Khoa đào tạo; đồng thời chuyển giao những kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ vào thực tiễn, góp phần phát triển Công nghiệp tại khu vực Miền Trung và Tây Nguyên, phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu.

CÁC MỐC QUAN TRỌNG TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KHOA
* Năm 2001: Tuyển sinh khóa đầu tiên của ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học.
* Ngày 05-03-2002: Thành lập Khoa CN Hóa học trực thuộc Trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng.
* Năm 2002: Khoa mở thêm ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường.
* Năm 2005: Khoa mở thêm ngành Công nghệ Thực phẩm.
* Năm 2012: Khoa mở thêm ngành Công nghệ Sinh học.
* Năm 2014: Tái cơ cấu tổ chức Khoa để thành lập ba tổ bộ môn chuyên ngành 

CÁC BỘ MÔN TRỰC THUỘC

sodo.gif
• Ngành Công nghệ kỹ thuật Hóa học

            image010.png

• Ngành Công nghệ kỹ thuật Môi trường
            image012.png
• Ngành Công nghệ Sinh Học
            image014.png
• Ngành Công nghệ Thực Phẩm
  image016moi.png

Liên kết