"Học đi đôi với Hành"
Danang College of Technology
Faculty of Chemical Engineering
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

Bộ môn Kỹ thuật môi trường


STT Họ tênThông tin cá nhân
1
tran-minh-thao.jpg
TS. Trần Minh Thảo
Chức vụ: Trưởng Khoa, Trưởng bộ môn
Tel: +84 (0)511 3 519689
Di động: 0989588592
Email: tmthao@dct.udn.vn
Các HP giảng dạy:
Hướng Nghiên cứu:
Lý lịch khoa học: http://tempuri.org/tempuri.html
2
pham-phu-song-toan.png
ThS. Phạm Phú Song Toàn
Chức vụ: Trưởng PTN CNKT Môi trường
Tel: +84 (0)511 3 519689
Di động: 0984858827
Email: ppstoan@dct.udn.vn
Các HP giảng dạy:
Hướng Nghiên cứu:
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/ppstoan
3
kieu-thi-hoa.png
ThS. Kiều Thị Hòa
Tel: +84 (0)511 3 519689
Di động: 01699844097
Email: kthoa@dct.udn.vn
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/kieuthihoa
4
dinh-thi-my-huong.png
KS. Đinh Thị Mỹ Hương

Tel: +84 (0)511 3 519689
Di động: 0935398266
Email: dtmhuong@dct.udn.vn
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/dtmhuong
5
dao-thi-ngoc-hoang.png
NCS. Đào Thị Ngọc Hoàng
Tel: +84 (0)511 3 519689
Di động: 
Email: 
Lý lịch khoa học: 
6
tran-thi-yen-anh.png
ThS. Trần Thị Yến Anh
Tel: +84 (0)511 3 519689
Di động: 0905 029 000
Email: ttyanh@dct.udn.vn
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/ttyanh
Liên kết