"Học đi đôi với Hành"
Danang College of Technology
Faculty of Chemical Engineering
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

Hoạt động khoa học - công nghệ


* Hướng nghiên cứu của bộ Công nghệ kĩ thuật môi trường:

- Xử lý nước thải bằng các thiết bị sinh học truyền thống được cải tiến

- Xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón

- Xử lý dầu mỡ động thực vật, bổ sung vi sinh vật đặc chủng cho các hệ xử lý (hiếu khí, thiếu khí, và kỵ khí), xử lý mùi hôi

- Tái chế rác thải thành phân bón hữu cơ

- Quản lý rác thải sinh hoạt từ các khu dân cư, rác vườn, rác thải công nghiệp, rác thải nguy hại và bùn thải từ các trạm xử lý nước và nước thải.

 Danh mục các công trình nghiên cứu:

* Đề tài nghiên cứu cấp ĐHĐN:

[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Hệ thống màng lọc micro kiểu mới (CMF) kết hợp với thiết bị phản ứng vi sinh kỵ khí vách ngăn (ABR) xử lý nước thải có hàm lượng chất hữu cơ ô nhiễm cao.

 * Đề tài nghiên cứu cấp cơ sở:

[1] Nghiên cứu thiết lập hệ thống xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học hiếu khí trong môi trường hạt.

[2] Xây dựng hệ thống xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học hiếu khí kiểu tiếp xúc theo mô hinh phòng thí nghiệm.

[3] Nghiên cứu xây dựng và vận hành hệ thống xử lý nước thải có hàm lượng chất hữu cơ cao bằng thiết bị kỵ khí dòng chảy ngược (uasb).

[4] Nghiên cứu xây dựng hệ thống xử lý nước cấp theo quy mô phòng thí nghiệm.

[5] Ứng dụng mô hình SWAT đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến dòng chảy lưu vực sông Vu Gia, tỉnh Quảng Nam

[6] Đánh giá hiện trạng và đề xuất một số giải pháp quản lý hoạt động thu gom, vận chuyển bùn thải của các đơn vị nhà nước và tư nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

- Năm học 2015 – 2016, có 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường đang được triển khai:

+ “Nghiên cứu tái chế chất thải giàu dinh dưỡng (N, P) phục vụ cho nông nghiệp” do ThS. Phạm Phú Song Toàn làm chủ nhiệm đề tài.

+ “Nghiên cứu khả năng sinh trưởng của cây cỏ Vetiver trong môi trường nước rỉ rác” do Kỹ sư Đinh Thị Mỹ Hương làm chủ nhiệm đề tài.

* Bài báo Trong nước:

[1] Khả năng xử lý hỗn hợp nước thải phòng thí nghiệm và sinh hoạt của cỏ vetiver . Tác giả: Trần Minh Thảo; Jean O. Lacousière; Lena B. M. Vought; Đoàn Thanh Phương; Trần Văn Mẫn. Đại học Đà Nẵng. Số: 11. Trang: 174-177. Năm 2015. (23/11/2015)

[2] Khả năng xử lý hỗn hợp nước thải sinh hoạt và nước thải phòng thí nghiệm của cỏ vetiver. Tác giả: TS. Trần Minh Thảo*; Hội nghị khoa học Công trình Xanh*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(96).2015, Quyển 2. Trang: 178. Năm 2015. (04/03/2016)

[3] PERFORMANCE OF MICRO-FILTRATION MEMBRANE COMBINED WITH UASB REACTOR (MFUR) UNDER LOW FLUX OPERATION. Tác giả: Tran Minh Thao. Vietnam. Số: 53. Trang: 19-24. Năm 2015. (29/07/2015)

[4] Đánh giá hoạt động của hệ thống McABR tiên tiến trong xử lý nước thải chế biến thủy sản. Tác giả: Trần Minh Thảo*; Phùng Minh Tùng; Đoàn Thanh Phương. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(84).2014, Quyển 1. Trang: 70. Năm 2014. (25/02/2015)

[5] Xử lý nước thải có nồng độ chất hữu cơ cao trong điều kiện hiếu khí ưa nhiệt. Tác giả: Trần Minh Thảo, Đoàn Thanh Phương. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 24. Trang: 40-44. Năm 2008. (02/03/2015)

[6] Xử lý nước thải có nồng độ chất hữu cơ cao bằng bùn hoạt tính dạng hạt ở điều kiện hiếu khí. Tác giả: Trần Thị Vũ Loan, Dương Thị Phương Thảo, Lê Thị Bích Phượng, Trần Minh Thảo. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 29b. Trang: 408-413. Năm 2008. (03/03/2015)

[7] Tổng quan và so sánh hiện trạng quản lý bùn thải giữa các trạm xử lý nước thải tập trung tại TP. Đà Nẵng, Việt Nam. Tác giả: Trần Thị Yến Anh, Phạm Phú Song Toàn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: ISSN 1859-1531 - 11(96).2015, Quyển 2. Trang: 1 - 4. Năm 2015. (12/09/2015)

[8] Nghiên cứu sản xuất phân hữu cơ vi sinh cố định Ni tơ từ bùn thải hoạt tính của trạm xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp thủy sản Thọ Quang, Thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Phạm Phú Song Toàn, Trần Thị Yến Anh, Kiều Thị Hòa. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: ISSN 1859-1531 - 11(96).2015, Quyển 2. Trang: 190 - 194. Năm 2015. (25/11/2015)

[9] Đánh giá tác động của biếu đổi khí hậu đến dòng chảy lưu vực sông Vu Gia, Tỉnh Quảng Nam bằng mô hình SWAT. Tác giả: Kiều Thị Hòa, Phạm Phú Song Toàn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: ISSN 1859-1531 - 11(96).2015, Quyển 2. Trang: 67 - 71. Năm 2015. (25/11/2015)

[10] Research on reducing residue of Fipronil pesticide by vetiver grass in constructed wetland - Acase study in Quangnam Province, Vietnam. Tác giả: Pham Phu Song Toan. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 12(97)2015. Vol 1. Trang: 63-66. Năm 2015. (24/12/2015)

[11] Nghiên cứu sản xuất phân hữu cơ vi sinh cố định nitơ từ bùn thải hoạt tính của trạm xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp thủy sản Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng. . Tác giả: ThS. Phạm Phú Song Toàn*; Hội nghị khoa học Công trình Xanh*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(96).2015, Quyển 2. Trang: 195. Năm 2015. (04/03/2016)

 

* Bài báo Quốc tế:

[1] Article: CAPACITY OF VETIVER GRASS IN TREATMENT OF A MIXTURE OF LABORATORY AND DOMESTIC WASTEWATERS. Authors: Thao Minh Tran, Jean O. Lacoursière, Lena B. M. Vought, Phuong Thanh Doan, Man Van Tran. Vietnam. No: 6. Pages: 1-7. Year 2015. (29/07/2015)

[2] Article: Assessment of anti-fouling strategies for membrane coupled with upflow anaerobic sludge blanket (MUASB) process. Authors: Thao Minh Tran, Yun Ye, Vicki Chen, Richard Stuetz & Pierre Le-Clechabortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion factscvs weekly sale cvs print prescription savings cards. Environmental Technology. No: 1-4. Pages: 521-528. Year 2013. (29/07/2015)

[3] Article: Advanced characterization of fouling in membrane coupled with upflow anaerobic sludge blanket process. Authors: Thao Minh Tran, Richard M. Stuetz, Vicki Chen, Pierre Le-Clech. Environmental Technology. No: 34. Pages: 2799-2807. Year 2013. (01/04/2015)

[4]       Article: Forecasting water quality of Cu-De river to the year 2020 by Qual2K modelmarriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair. Authors: Phạm Phú Song Toàn, Nguyễn Thế Hùng. Vietnam - Japan Worshop on Estuaries Coast and Rivers 2015. No: ISBN: 978-604-82-1531-6. Pages: 296 - 301. Year 2015. (12/09/2015)

[5] Article: Research on the correltion between Chlorphyl and organic matter BOD, COD, Phosphorus, and total Nitrogen in stagnant lake basin. Authors: Phạm Phú Song Toàn. Sustainable Living with Environmental Risks - Springer. No: ISBN 978-4-431-54803-4. Pages: 177 - 191. Year 2014. (12/09/2015)

[6]       Presentations: Determining the rational dimension of Thoa river to ensure the drainage during the crop periodmarriage affairs open i want an affair. Authors: NGUYEN The Hung(1), LE Hung(1), Keota CHANTHAVONG(1), NGUYEN Truong Huy(1), HO Van Hoa(1), PHAM Phu Song Toan(2). World City Water Forum Infra-Workshop 2010. Pages: 17 - 46. Year 2010. (08/02/2011)

[7] Presentations: Applying finite element method in many river's problems. Authors: Nguyễn Thế Hùng, Phạm Phú Song Toàn, Đặng Viết Dũng, Võ Văn Dương, Nguyễn Hoàng Lâm, Huỳnh Thị Thu Trâm, Võ Nguyễn Đức Phước unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me. World City Water Forum Infra-Workshop 2010. Pages: 236 - 237. Year 2010. (05/01/2011)

Liên kết